Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

_ ภาษาอังกฤษ

(n.) resignation
คำอื่น ๆ : letter of resignation
ตัวอย่าง : เขาใช้เวลาตัดสินใจมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะยื่นใบลาออก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) cotyledon
คำอธิบาย : ใบที่แตกออกมาจากเมล็ดเป็นใบแรกหรือคู่แรก, ใบที่อยู่ชิดกับขั้วผลไม้บางชนิด
คำอื่น ๆ : seed leaf
ตัวอย่าง : กล้วยไม้เป็นพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) dicotyledon
คำอื่น ๆ : dicot
ตัวอย่าง : พืชชนิดนี้เป็นพืชชนิดใบเลี้ยงคู่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) invoice
คำอธิบาย : เอกสารรับสิ่งของหรือสินค้าที่ส่งไปโดยผู้ส่งลงซื้อ
ตัวอย่าง : บริษัทจะทำการส่งสินค้าพร้อมใบส่งของและใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) application
คำอธิบาย : เอกสารแจ้งขอความจำนงเข้าเรียน ขอเข้าทำงานหรือร่วมกิจการ
คำความหมายเดียวกัน : ใบสมัครงาน
ตัวอย่าง : มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งนี้ 20 คน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) battlements
คำอื่น ๆ : ogival merlon; leaf-like boundary stone
คำความหมายเดียวกัน : ใบเสมา
หน่วยนับ : ใบ,แผ่น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) order
คำอธิบาย : หนังสือสั่งให้ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้
ตัวอย่าง : อุปกรณ์การฉีดยาต้องซื้อโดยมีใบสั่งจากแพทย์
หน่วยนับ : ใบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) invoice
คำอธิบาย : รายการใช้สั่งซื้อของ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) voucher
คำอธิบาย : หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ
คำอื่น ๆ : payment voucher; cheque; draft
คำความหมายเดียวกัน : คำสั่งจ่าย
ตัวอย่าง : ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง
หน่วยนับ : ใบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) purchase order
คำอธิบาย : เอกสารที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสั่งซื้อสิ้นค้า
ตัวอย่าง : การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำบัญชีเจ้าหนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบบันทึกการรับสินค้าและใบกำกับสินค้า

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

162,521 - 162,530 of 183,426 words , pages 16253/18343 ,   go to page    
โฆษณา