พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Insert แปลว่า

(อินเซิร์ท’) vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก. , S. insertable adj. inserter n. , S. inject
Hope Dictionary
[vt.] แซม
ความหมายอื่นๆ : แทรก, แทรกเข้า
คำความหมายเดียวกัน : enter; include
Lexitron Dictionary
[n.] ใบแทรก
ความหมายอื่นๆ : หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
คำความหมายเดียวกัน : pull-out; supplement
Lexitron Dictionary
[vt.] ใส่
ความหมายอื่นๆ : สอด, สอดใส่, ใส่เข้า
คำความหมายเดียวกัน : put in; stick in;
Lexitron Dictionary
[vt.] ใส่ไว้,สอด,แทรก,บรรจุ
Nontri Dictionary
[n.] สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
Nontri Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.