Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Mandate แปลว่า

(แมน’เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา , S. commander
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] คำสั่ง
ความหมายอื่นๆ : ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง
คำความหมายเดียวกัน : command; decree; order; commission

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] สั่งการ
ความหมายอื่นๆ : ออกคำสั่ง, ควบคุม, บังคับ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง)
ความหมายอื่นๆ : ให้อำนาจ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] ทำให้อยู่ในอาณัติ,มอบอำนาจ,ออกประกาศิต
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา