Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Dig แปลว่า

Dig
(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
พจนานุกรม Hope Dictionary
Dig
[n.] การแหย่
ความหมายอื่นๆ : การทิ่ม, การแทง, การกระทุ้ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Dig
[vt.] ขุด
ความหมายอื่นๆ : ขุดหา, เจาะ, ทิ่ม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง
คำความหมายเดียวกัน : jab; gibe; shove; spade; till; poke

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Dig
[vt.] เข้าใจ
ความหมายอื่นๆ : รับทราบ
คำความหมายเดียวกัน : understand

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Dig
[vi.] เจาะ
ความหมายอื่นๆ : ขุด, ทำเป็นโพรง, ขุดหา, ขุดค้น, ทิ่ม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง
คำความหมายเดียวกัน : jab; gibe; shove; spade; till; poke

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Dig
[n.] ชอบ
ความหมายอื่นๆ : รัก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Dig
[vt.] มองดู
ความหมายอื่นๆ : จ้อง, ดู

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Dig
[n.] แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Dig
[vt.] ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา