Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Coin แปลว่า

(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง , S. invent
พจนานุกรม Hope Dictionary
[adj.] ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ทำเหรียญกษาปณ์
ความหมายอื่นๆ : หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์
คำความหมายเดียวกัน : mint

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] สร้าง (คำ)
ความหมายอื่นๆ : คิด, ประดิษฐ์
คำความหมายเดียวกัน : mint; neologise; neologize; invent; fabricate

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เหรียญ
ความหมายอื่นๆ : เหรียญกษาปน์
คำความหมายเดียวกัน : cash

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เหรียญ,เหรียญกษาปณ์
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา