Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Amend แปลว่า

(อะเมนดฺ’) vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vt.] ทำให้ดีขึ้น
ความหมายอื่นๆ : ปรับปรุง
คำความหมายเดียวกัน : improve; better

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ทำให้ถูกต้อง
ความหมายอื่นๆ : แก้ไข
คำความหมายเดียวกัน : correct; mend; revise

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ประพฤติตัวดีขึ้น
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา