พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

เครือญาติ ภาษาอังกฤษ

(n.) relative
คำอธิบาย : สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน
คำอื่น ๆ : lineage; family; kindred; ancestry; pedigree
คำความหมายเดียวกัน : ญาติ, ญาติพี่น้อง
ตัวอย่าง : พระบรมราโชบายประสานสัมพันธ์ฉันเครือญาติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม
หน่วยนับ : เครือญาติ
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.