พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

หล้า หมายถึง/ความหมาย

น. โลก, พื้นดิน, แผ่นดิน.
อ.เปลื้อง ณ.นคร
หล้า : น. โลก, แผ่นดิน.
ราชบัณฑิตยสถาน

© 2002-2021 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.