พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

สัปเหร่อ ภาษาอังกฤษ

(N) undertaker
คำอธิบาย : ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังหรือเผาศพ
คำอื่น ๆ : mortician; funeral director
ตัวอย่าง : ผู้คนที่ล้มตายไปมีส่วนช่วยให้สัปเหร่อมีงานทำ มีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้
หน่วยนับ : คน
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.