พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

ภารโรง หมายถึง/ความหมาย

น. ผู้รับธุระรักษาโรง, ผู้รักษาสถานที่.
อ.เปลื้อง ณ.นคร
ภารโรง : [พาน–] น. ผู้รักษาและทําความสะอาดสถานที่.
ราชบัณฑิตยสถาน

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.