พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

บริบาล หมายถึง/ความหมาย

[บอ-ริ-บาน] (มค. ปริปาล) น. ผู้รักษา, ผู้ดูแล. ก. รักษา, ดูแล, เลี้ยงดู, เทียบคำ (อก. guardian, keeper).
อ.เปลื้อง ณ.นคร
บริบาล : [บอริบาน] ก. ดูแลรักษา, ดูแลเลี้ยงดู, เช่น บริบาลทารก. น. ผู้รักษา, ผู้ดูแล, ผู้เลี้ยงดู. (ป., ส. ปริปาล).
ราชบัณฑิตยสถาน

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.