พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

จิตแพทย์ หมายถึง/ความหมาย

น. แพทย์ผู้ศึกษาและตรวจรักษาคนไข้ที่มีอาการทางจิต.
อ.เปลื้อง ณ.นคร
จิตแพทย์ : [จิดตะ-] น. แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิตใจ ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปรกติ. (อ. psychiatrist).
ราชบัณฑิตยสถาน

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.