พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Neither แปลว่า

(นี’เธอะ) conj.,adj.,pron. ไม่ใช่ทั้งสอง,ไม่ใช่,ไม่อีก , S. nor
Hope Dictionary
[CONJ.] ต่างก็ไม่
ความหมายอื่นๆ : ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง
คำความหมายเดียวกัน : not yet; not either; not at all
Lexitron Dictionary
[adj.] ต่างก็ไม่
ความหมายอื่นๆ : ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง
Lexitron Dictionary
[adv.] ต่างก็ไม่
ความหมายอื่นๆ : ไม่, ทั้งไม่, ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง
Lexitron Dictionary
[pron.] ต่างก็ไม่
ความหมายอื่นๆ : ไม่ทั้งสอง
คำความหมายเดียวกัน : none of two; not any one
Lexitron Dictionary
[adj.] ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
Nontri Dictionary

© 2002-2021 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.