Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Premise แปลว่า

(เพรม’มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน , S. premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน , S. assumption
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] หลักฐาน
ความหมายอื่นๆ : ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน
คำความหมายเดียวกัน : proposition; assumption

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] เสนอล่วงหน้า
ความหมายอื่นๆ : อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน
คำความหมายเดียวกัน : preface

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] เสนอสมมติฐาน
คำความหมายเดียวกัน : presuppose; suppose

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] อ้างหลักฐาน,เสนอล่วงหน้า,บรรยาย
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา