Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Merge แปลว่า

(เมิร์จฺ) vt.,vi. ทำให้รวมตัว,ผสมกับ,กลมกลืน,กลายเป็น. , S. mergence n. , S. unite
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vi.] รวมเข้าด้วยกัน
คำตรงกันข้าม : separate; divide
คำความหมายเดียวกัน : combine; integrate

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] รวมเข้าด้วยกัน
ความหมายอื่นๆ : รวม
คำตรงกันข้าม : separate; divide
คำความหมายเดียวกัน : combine; integrate

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ทำให้กลืนหาย
ความหมายอื่นๆ : ทำให้ลบเลือน, ทำให้เปลี่ยนไป
คำความหมายเดียวกัน : fuse; blend; mix

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] กลืน
ความหมายอื่นๆ : ผสมผสาน
คำความหมายเดียวกัน : fuse; blend; mix

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi,v.] กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา