Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Fix แปลว่า

Fix
(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
พจนานุกรม Hope Dictionary
Fix
[vt.] ซ่อมแซม
ความหมายอื่นๆ : ซ่อม, แก้
คำตรงกันข้าม : damage; spoil
คำความหมายเดียวกัน : repair; mend; correct

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[vt.] ติด
ความหมายอื่นๆ : ยึด, ผนึก, ติดแน่น
คำตรงกันข้าม : move; unfix
คำความหมายเดียวกัน : fasten; attach; secure

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[vt.] กำหนด (วัน, เวลา, ราคา)
คำตรงกันข้าม : unsettle; unifx
คำความหมายเดียวกัน : set; settle; determine

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[vt.] จ้อง (ตา)
ความหมายอื่นๆ : เพ่ง (ความสนใจ)
คำความหมายเดียวกัน : focus; direct

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[vt.] จัดการ
ความหมายอื่นๆ : จัดให้เป็นระบบ
คำความหมายเดียวกัน : arrange; organize

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[vt.] จัดหาอาหาร
ความหมายอื่นๆ : เตรียมอาหาร
คำความหมายเดียวกัน : provide; prepare

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[vt.] ลงโทษ
ความหมายอื่นๆ : ทำโทษ
คำตรงกันข้าม : free
คำความหมายเดียวกัน : punish; castigate

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[n.] การแก้ปัญหา
คำความหมายเดียวกัน : solution

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Fix
[n.] สถานการณ์ที่ยากลำบาก
คำตรงกันข้าม : facility
คำความหมายเดียวกัน : predicament; difficulty; dilemma

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 12 words , pages 1/2 ,   go to page    
โฆษณา