Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Feature แปลว่า

(ฟี’เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น , S. attribute
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] ลักษณะหน้าตา
ความหมายอื่นๆ : รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] สารคดีพิเศษ
ความหมายอื่นๆ : บทความพิเศษ
คำความหมายเดียวกัน : article; column; editorial; letters to the editor

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ภาพยนตร์
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ทำให้เด่น
ความหมายอื่นๆ : ทำให้เด่นชัด, ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้เห็นลักษณะสำคัญ
คำความหมายเดียวกัน : highlight; star

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] จินตนาการ
ความหมายอื่นๆ : นึกคิด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] เป็นลักษณะเฉพาะ,แสดงลักษณะ,ทำให้เด่น,แสดงให้เห็น
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา