Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Essence แปลว่า

(เอส’เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง , S. quintessence
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] แก่น
ความหมายอื่นๆ : แก่นสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ, สารัตถะ, เนื้อหาสำคัญ, สาระสำคัญ
คำความหมายเดียวกัน : basis; core; nature

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา
คำความหมายเดียวกัน : fragrance; perfume

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา