Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Defense แปลว่า

(ดิเฟนซฺ’) n. ดูdefence , S. defenseness n. ดูdefence
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] กองทัพบก
ความหมายอื่นๆ : กองทัพ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การคุ้มครอง
ความหมายอื่นๆ : การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา
คำความหมายเดียวกัน : protection; safequard; offense; security

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คำให้การ
ความหมายอื่นๆ : คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน
คำความหมายเดียวกัน : argument; excuse; justification

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ทนายฝ่ายจำเลย
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ฝ่ายรับ (ทางกีฬา)
ความหมายอื่นๆ : ฝ่ายตั้งรับ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] สิ่งคุ้มกัน
ความหมายอื่นๆ : วิธีป้องกัน, เครื่องกั้นขวาง, ด่าน, ปราการ
คำความหมายเดียวกัน : barricade; shield

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา