Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Confirm แปลว่า

(คันเฟิร์ม’) {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น. , S. confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm , S. prove,assure, S. de
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vt.] ทำให้มั่นคง
ความหมายอื่นๆ : ทำให้แข็งแรง
คำความหมายเดียวกัน : make firm; strengthen

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ยืนยัน
ความหมายอื่นๆ : พิสูจน์ว่าจริง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา