Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

%ส% หมายถึง/ความหมาย

เดินสวน : ก. สํารวจสวนเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
น. เรียกบัญชีกระแสรายวันว่า บัญชีเดินสะพัด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เดินสะพัด : ก. หมุนเวียน, เรียกบัญชีกระแสรายวันว่า บัญชีเดินสะพัด.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
น. พิธีส่วนหนึ่งในการฌาปนกิจ คือ เมื่อเผาศพแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าภาพจัดเครื่อง ๓ หาบไปยังที่เผาศพ ของ ๓ หาบนั้นเป็นเครื่องถวายพระมีหม้อข้าว เชิงกราน พริก หอม และกระเทียม อยู่ในสาแหรกข้างหนึ่ง สาแหรกอีกข้างหนึ่งมีของหวานคาว จัดอย่างนี้เหมือนกันทั้ง ๓ หาบ ให้บุตรหลานเครือญาติ ๓ คน เป็นผู้หาบ ๓ หาบ เดินเวียนกองฟอนคนละ ๓ รอบ เวลาที่เดินนั้นให้กู่กันด้วยตามวิธีชาวป่าเรียกกันว่า วู้ วู้ วู้ คนละ ๓ ครั้ง แล้วจึงนำ ๓ หาบนั้นไปถวายพระ การที่ทำอย่างนี้เป็นปัญหาธรรมว่า สัตว์โลกต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพทั้งสาม การกู่เรียกกันนั้น คือ เรียกผู้ตายให้ตามมาในทางบุญกุศล.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เดินสาย : ก. ติดสายไฟฟ้าหรือสายโทรเลขโทรศัพท์เป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงอาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามจังหวัดต่าง ๆ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ว. รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว, รู้อย่างผู้ใหญ่.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เดียงสา : ว. รู้ผิดรู้ชอบตามปรกติสามัญ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เด็กยังไม่รู้เดียงสา.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
เดือนสุริยคติ : [-สุริยะคะติ] น. การนับเดือนโดยถือเอาดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
แดนสนธยา : น. แดนที่เสมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับและมีปัญหาสลับซับซ้อนแอบแฝงให้น่าสงสัยอยู่มาก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
โดยสังเขป : ว. โดยย่อ, โดยใจความย่อ, เช่น กล่าวโดยสังเขป.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

1,021 - 1,030 of 8,027 words , pages 103/803 ,   go to page    
โฆษณา