Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ไพร่สม หมายถึง/ความหมาย

น. ชายฉกรรจ์ที่ขึ้น ทะเบียนใหม่อยู่ในระหว่างฝึกหัดราชการ มีอายุ ตั้งแต่ ๑๘-๒๐ ปี แล้วย้ายไปเป็นพวกไพร่หลวง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ไพร่สม : (โบ) น. ชายฉกรรจ์ อายุครบ ๑๘ ปี เข้ารับราชการทหารฝึกหัดอยู่ ๒ ปี แล้วย้ายมาเป็นไพร่หลวง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา