Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ใบบอก ภาษาอังกฤษ

(N) public notice
คำอธิบาย : หนังสือรายงานเหตุการณ์ทางราชการ
คำอื่น ๆ : announcement; circular; notice
คำความหมายเดียวกัน : ใบรายงาน
หมายเหตุ : (โบราณ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) official report from the province
คำอธิบาย : หนังสือแจ้งราชการมาจากหัวเมือง
คำความหมายเดียวกัน : ใบรายงาน
ตัวอย่าง : ท่านได้แต่งตั้งข้าหลวงเชิญใบบอกออกไปส่งยังที่หมายซึ่งอาจจะต้องขี่ช้างหรือขี่ม้าไป
หมายเหตุ : (โบราณ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา