Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โภชนาการ หมายถึง/ความหมาย

โภชนาการ : ดู โภชน–, โภชนะ. โภชนาการ : [โพชะนา–, โพดชะนา–] น. วิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่ง ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา