Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โภคทรัพย์ หมายถึง/ความหมาย

น. ทรัพย์สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค บริโภค.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
โภคทรัพย์ : [โพกคะ–] น. ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา