Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โทรศัพท์ ภาษาอังกฤษ

(n.) telephone
คำอธิบาย : ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
คำอื่น ๆ : phone
ตัวอย่าง : หลังจากที่เริ่มมีโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ
หน่วยนับ : เครื่อง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา