Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โทงเทง หมายถึง/ความหมาย

ว. สูงโย่ง. น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ทำยาได้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
โทงเทง ๑ : น. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Physalis วงศ์ Solanaceae คือ ชนิด P. angulata L. และชนิด P. minima L. ใช้ทํายาได้, ทุงเทง ก็เรียก. โทงเทง ๒ : ว. อาการที่เคลื่อนไปมีลักษณะโย่งเย่งส่ายไปมา เช่น เดินโทงเทง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา