Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แขม หมายถึง/ความหมาย

น. ไม้ชนิดหนึ่งคล้ายอ้อ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
แขม ๑ : [แขมฺ] น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Saccharum arundinaceum Retz. ในวงศ์ Gramineae มักขึ้นตามชายนํ้า ชายป่า และชายเขาที่ชุ่มชื้น, พง ก็เรียก. แขม ๒ : [ขะแม] น. คนเขมร, เขียนเป็น แขมร์ ก็มี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา