Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ

(n.) government document
คำอธิบาย : เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และหมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย
คำอื่น ๆ : official government papers
ตัวอย่าง : การรณรงค์กันอย่างจริงจังที่จะให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขไทยในเอกสารราชการทั้งหมด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา