Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เลขานุการ หมายถึง/ความหมาย

น. ตำแหน่งหน้าที่อย่างเลขาธิการ แต่เป็นของเฉพาะบุคคล, ผู้ทำการเกี่ยวกับหนังสือตามคำสั่งของผู้อื่นเป็นเรื่องๆ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เลขานุการ : น. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา