Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เพลาะ หมายถึง/ความหมาย

น. โคป่าชนิดหนึ่งเขาบิดๆ; ที่ขุดเป็นร่องสำหรับทหารกำบังตัวยิงต่อสู้ข้าศึก เรียก สนามเพลาะ. ก. เอาริมต่อให้ติดกัน เช่น เพลาะผ้า คือเอาผ้า ๒ ผืนเย็บริมติดกัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เพลาะ ๑ : น. เรียกคูที่ขุดบังข้าศึกเมื่อเวลารบว่า สนามเพลาะ. ก. เอาริมต่อให้ติดกัน, ติดต่อกัน, เช่น เพลาะผ้า คือเอาผ้า ๒ ผืนเย็บข้างติดกันให้กว้างออก, เรียกผ้าที่เย็บข้างติดกันเช่นนั้นว่า ผ้าเพลาะ. เพลาะ ๒ : น. วัวป่าชนิดหนึ่งเขาบิด ๆ. (พจน. ๒๔๙๓).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา