Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ

(n.) beverage
คำอื่น ๆ : drink; refreshment; potation; potable; refresher
ตัวอย่าง : คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หน่วยนับ : ชนิด, ประเภท

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา