Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
ธิคม : น. การบรรลุ, ความสําเร็จ, การได้. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
[ะ-ทิด-ถาน] (มค. ธิฏฺฐาน; สก. ธิษฺฐาน) ก. ตั้งใจ, มั่นหมาย, ตั้งใจปรารถนา, ธิษฐานก็ใช้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ธิฏฐาน : [ะทิดถาน] ก. ตั้งใจมุ่งผลย่างใดย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขร้งต่สิ่งที่ตนถืว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่ผลย่างใดย่างหนึ่ง, ธิษฐาน ก็ว่า. (ป.; ส. ธิษฺ?าน).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
(มค. ธิปติ) น. ผู้เป็นใหญ่, ผู้ปกครง, หัวหน้า, พระเจ้าแผ่นดิน; ชื่ตำแหน่งหัวหน้ากรม.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ธิบดี : [ะทิบดี, ะทิบบดี] น. ผู้เป็นใหญ่, ผู้ปกครง, หัวหน้า, เช่น ธิบดีสงฆ์ ธิบดีผู้พิพากษา; ตําแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ. ว. มีความเจริญสวัสดิมงคล ทางโหราศาสตร์นิยมให้ประกบการมงคลต่าง ๆ ในวัน ยาม ฤกษ์ ราศี และดิถีที่เป็นธิบดี ทั้งนี้ตลดปีนั้น ๆ, ตรงข้ามกับโลกาวินาศ. (ป., ส. ธิปติ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
(มค. ธิปฺปาย) น. การแสดง, ความประสงค์. ก. ไขความ, ชี้แจงโดย้างิงขยายความ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ธิบาย : [ะทิบาย] ก. ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง. (ป. ธิปฺปาย).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
(มค. ธิป) น. พระเจ้าแผ่นดิน, นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่, มักใช้ต่ท้ายศัพท์ื่น เช่น นราธิป ชนาธิป ฯลฯ, แต่เมื่นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ มักใช้ ธิบ เช่น นราธิเบศร์.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ธิป, ธิป : [ะทิบ, ะทิปะ, ะทิบปะ] น. พระเจ้าแผ่นดิน, นาย, หัวหน้า,ผู้เป็นใหญ่, มักใช้พ่วงท้ายศัพท์ เช่น นราธิป ชนาธิป, แต่เมื่นําหน้าคําที่ขึ้นต้นด้วยสระ มักใช้ ธิบ เช่น นราธิเบศร์ นราธิเบนทร์.(ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
(มค. ธิปเตยฺย) น. ความเป็นใหญ่ ทางธรรมมี ๓ ย่าง คื ๑. ัตตาธิปไตย (ถืตนเป็นใหญ่) ๒. โลกา-ธิปไตย (ถืโลกเป็นใหญ่) ๓. ธรรมาธิปไตย (ถืธรรมเป็นใหญ่).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

281 - 290 of 5,188 words , pages 29/519 ,   go to page    
โฆษณา