Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุปโภค หมายถึง/ความหมาย

[อุ-ปะ-โพก, อุบ-ปะ-โพก] (มค. อุปโภค) น. การกิน, การเสพ, การใช้สอยให้เป็นประโยชน์. ก. ใช้สอย, เสพ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[อุ-ปะ-โพก, อุบ-ปะ-โพก] (มค. อุปโภค) น. การกิน, การเสพ, การใช้สอยให้เป็นประโยชน์. ก. ใช้สอย, เสพ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุปโภค : [อุปะโพก, อุบปะโพก] ก. เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์, คู่กับ บริโภค. ว. ที่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในคำว่า เครื่องอุปโภค. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา