Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุปาทาน หมายถึง/ความหมาย

(มค. อุปาทาน) น. การยึดไว้, การถือมั่น, ความพัวพัน; เชื้อไฟ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(มค. อุปาทาน) น. การยึดไว้, การถือมั่น, ความพัวพัน; เชื้อไฟ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุปาทาน : [อุปาทาน, อุบปาทาน] น. การยึดมั่นถือมั่น, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา