Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุปสมบท หมายถึง/ความหมาย

[อุ-ปะ-สม-บด, อุบ-ปะ-สม-บด] (มค. อุปสมฺปทา) น. การบวชเป็นภิกษุ, ตัดจาก อุปสัมปทา ซึ่งใช้เป็นคำนามอย่างเดียว. ก. ไทยใช้หมายถึงบวชเป็นภิกษุ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[อุ-ปะ-สม-บด, อุบ-ปะ-สม-บด] (มค. อุปสมฺปทา) น. การบวชเป็นภิกษุ, ตัดจาก อุปสัมปทา ซึ่งใช้เป็นคำนามอย่างเดียว. ก. ไทยใช้หมายถึงบวชเป็นภิกษุ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุปสมบท : [อุปะสมบด, อุบปะสมบด] ก. บวชเป็นภิกษุ. (ป. อุปสมฺปทา).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา