Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุปการ หมายถึง/ความหมาย

1.[อุ-ปะ-กาน, อุบ-ปะ-กาน] น. เรียกม้าที่ปล่อย ในพิธีอัศวเมธว่า ม้าอุปการ.2.[อุ-ปะ-กา-ระ, อุบ-ปะ-กา-ระ] (มค. อุปการ) น. บุญคุณ, ความอุดหนุน, การช่วยเหลือ. ก. ช่วยเหลือ (เหมือน อุปการะ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
1.[อุ-ปะ-กาน, อุบ-ปะ-กาน] น. เรียกม้าที่ปล่อย ในพิธีอัศวเมธว่า ม้าอุปการ.2.[อุ-ปะ-กา-ระ, อุบ-ปะ-กา-ระ] (มค. อุปการ) น. บุญคุณ, ความอุดหนุน, การช่วยเหลือ. ก. ช่วยเหลือ (เหมือน อุปการะ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุปการ ๑, อุปการะ : [อุปะการะ, อุบปะการะ] น. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, คู่กับ ปฏิการะ = การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ. ก. ช่วยเหลือเกื้อกูล, อุดหนุน. (ป., ส.). อุปการ ๒ : [อุปะกาน, อุบปะกาน] น. เรียกม้าที่ปล่อยในพิธีอัศวเมธว่า ม้าอุปการ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา