Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุบัติภัย หมายถึง/ความหมาย

น. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
น. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุบัติภัย : น. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา