Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุตส่าห์ หมายถึง/ความหมาย

(สก. อุตฺสาห; มค. อุสฺสาห) น. ความบากบั่น, ความขยัน, ความอดทน, ใช้ว่า อุสสาหะ หรือ อุสส่าห์ ก็มี. ก. บากบั่น, ขยัน, พยายาม, อดทน (เหมือน อุตสาห, อุตสาหะ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(สก. อุตฺสาห; มค. อุสฺสาห) น. ความบากบั่น, ความขยัน, ความอดทน, ใช้ว่า อุสสาหะ หรือ อุสส่าห์ ก็มี. ก. บากบั่น, ขยัน, พยายาม, อดทน (เหมือน อุตสาห, อุตสาหะ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ : น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน, ใช้ว่า อุษาหะ อุสสาหะ หรือ อุสส่าห์ ก็มี. ก. บากบั่น, พยายาม, ขยัน, อดทน. (ส. อุตฺสาห; ป. อุสฺสาห).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา