Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อีโหน่อีเหน่ หมายถึง/ความหมาย

น. เรื่องราว, ข้อความ, เช่น ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ กับเขาเลย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
น. เรื่องราว, ข้อความ, เช่น ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ กับเขาเลย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อีโหน่อีเหน่ : น. เรื่องราวที่เกิดขึ้น ใช้ในทางปฏิเสธในสำนวนว่า ไม่รู้อีโหน่อีเหน่.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา