Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อิริยาบถ หมายถึง/ความหมาย

น. วิธีทรงตัว, อาการเคลื่อนไหว, กิริยายืน เดิน นั่ง นอน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
น. วิธีทรงตัว, อาการเคลื่อนไหว, กิริยายืน เดิน นั่ง นอน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อิริยาบถ : น. อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา