Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อาหาร หมายถึง/ความหมาย

(มค. อาหาร) น. ของกิน, เครื่องเลี้ยงชีวิต.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(มค. อาหาร) น. ของกิน, เครื่องเลี้ยงชีวิต.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อาหาร : น. ของกิน, เครื่องคํ้าจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต, เช่น อาหารเช้า อาหารปลา อาหารนก; โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อาหารตา อาหารใจ. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา