Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อารยธรรม หมายถึง/ความหมาย

น. ธรรมอันดีงาม, ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
น. ธรรมอันดีงาม, ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อารยธรรม : น. ความสงบสุขของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรม และกฎหมาย; ความเจริญเนื่องด้วยองค์การของสังคม เช่น การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม, ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา