Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อายุ หมายถึง/ความหมาย

(มค. อายุ; สก. อายุสฺ, อายุษฺ) ใช้นำหน้าคำบางคำ, แต่เมื่อนำหน้าอักษรต่ำกับตัว ห เปลี่ยน สฺ เป็น รฺ เช่น อายุรเวท. น. เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่, เวลาชั่วชีวิต, ชีวิต, ความยั่งยืน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(มค. อายุ; สก. อายุสฺ, อายุษฺ) ใช้นำหน้าคำบางคำ, แต่เมื่อนำหน้าอักษรต่ำกับตัว ห เปลี่ยน สฺ เป็น รฺ เช่น อายุรเวท. น. เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่, เวลาชั่วชีวิต, ชีวิต, ความยั่งยืน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อายุ : น. เวลาที่ดํารงชีวิตอยู่, เวลาชั่วชีวิต, ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึง, ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น อายุใบอนุญาตยานี้หมดอายุแล้ว, ระยะเวลาที่กําหนดรู้ความยั่งยืนของสิ่งนั้น ๆ เช่น อายุของหิน. (ป.; ส. อายุสฺ หรือ อายุษฺ เมื่อนําหน้าบางคํา, แต่เมื่อนําหน้าอักษรตํ่ากับตัว ห เปลี่ยน สฺ เป็น รฺ เช่น อายุรเวท, แต่ถ้าใช้อย่างบาลีก็ไม่ต้องมี ส หรือ ร).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา