Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อาทิตย์ หมายถึง/ความหมาย

(สก. อาทิตฺย; มค. อทิจฺจ) น. เชื้ออทิติ คือ เทวดาพวกหนึ่งซึ่งเป็นลูกนางอทิติ ผู้ชายาพระกัศยปประชาบดี เทวดาพวกนี้มีจำนวนกล่าวไว้ต่างกัน บ้างว่ามี ๕ องค์ บ้างว่ามี ๗ องค์ บ้างว่ามี ๑๒ องค์ ได้แก่ อินทราทิตย์ (พระอินทร์) วรุณาทิตย์ (พระพิรุณ) สูรยาทิตย์ (พระอาทิตย์ที่ส่องโลก) ฯลฯ; ชื่อเทวดาพระเคราะห์ คือ สูรยาทิตย์; ชื่อดาวพระเคราะห์ที่ ๑ คือ ดวงตะวัน; ชื่อวันที่ ๑ แห่งสัปดาห์เรียก วันอาทิตย์ (เหมือน อาทิตย).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(สก. อาทิตฺย; มค. อทิจฺจ) น. เชื้ออทิติ คือ เทวดาพวกหนึ่งซึ่งเป็นลูกนางอทิติ ผู้ชายาพระกัศยปประชาบดี เทวดาพวกนี้มีจำนวนกล่าวไว้ต่างกัน บ้างว่ามี ๕ องค์ บ้างว่ามี ๗ องค์ บ้างว่ามี ๑๒ องค์ ได้แก่ อินทราทิตย์ (พระอินทร์) วรุณาทิตย์ (พระพิรุณ) สูรยาทิตย์ (พระอาทิตย์ที่ส่องโลก) ฯลฯ; ชื่อเทวดาพระเคราะห์ คือ สูรยาทิตย์; ชื่อดาวพระเคราะห์ที่ ๑ คือ ดวงตะวัน; ชื่อวันที่ ๑ แห่งสัปดาห์เรียก วันอาทิตย์ (เหมือน อาทิตย).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อาทิตย, อาทิตย์ : [ทิดตะยะ, ทิด] น. เชื้ออทิติ คือ เทวดาพวกหนึ่งซึ่งเป็นลูกนางอทิติผู้เป็นชายาพระกัศยปประชาบดี เทวดาพวกนี้มีจํานวนกล่าวไว้ต่างกัน บ้างว่ามี ๕ องค์ บ้างว่ามี ๗ องค์ บ้างว่ามี ๑๒ องค์ ได้แก่ อินทราทิตย์ (พระอินทร์) วรุณาทิตย์ (พระพิรุณ) ฯลฯ สูรยาทิตย์ (พระอาทิตย์ที่ส่องโลก); ชื่อเทวดาพระเคราะห์ คือ สูรยาทิตย์; ดวงตะวัน (ชื่อเทวดาองค์หนึ่งในนิยาย), ในตํารานพเคราะห์นับเอาเป็นดาวพระเคราะห์ที่ ๑; ชื่อวันที่ ๑ ของสัปดาห์; รอบ ๗ วัน เช่น ไม่ว่างตลอดอาทิตย์. (ส.; ป. อาทิจฺจ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา