Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อัตโนมัติ หมายถึง/ความหมาย

(มค. อตฺตโน = ตนเอง + มติ = ความรู้, ความเห็น) น. ความเห็นส่วนตัว, ความเห็นโดยลำพังตน, ความเป็นไปได้โดยตัวของมันเอง เช่น นาฬิกาอัตโนมัติ คือนาฬิกาที่เดินเองโดยไม่ต้องไขลาน, เทียบคำ (อก. automatic).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(มค. อตฺตโน = ตนเอง + มติ = ความรู้, ความเห็น) น. ความเห็นส่วนตัว, ความเห็นโดยลำพังตน, ความเป็นไปได้โดยตัวของมันเอง เช่น นาฬิกาอัตโนมัติ คือนาฬิกาที่เดินเองโดยไม่ต้องไขลาน, เทียบคำ (อก. automatic).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อัตโนมัติ : [อัดตะ] น. ความเห็นส่วนตัว, ความเห็นโดยลําพังตน, เช่นในคําว่าอัตโนมัตยาธิบาย คือ อธิบายตามความเห็นของตน. (ป. อตฺตโน ว่าของตน + มติ ว่า ความเห็น). ว. เป็นไปได้ในตัวเอง, ทําหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทําหน้าที่ได้เอง, เช่น นาฬิกาอัตโนมัติ. (อ. automatic).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา