Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อัฏฐะ หมายถึง/ความหมาย

[อัด-ถะ] (มค. อฏฺฐ) ว. แปด (เหมือน อัฏฐ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[อัด-ถะ] (มค. อฏฺฐ) ว. แปด (เหมือน อัฏฐ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อัฏฐ, อัฏฐะ : [อัดถะ] (แบบ) ว. แปด. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา