Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อักษรศาสตร์ หมายถึง/ความหมาย

[อัก-สอ-ระ-สาด, อัก-สอน-สาด] น. วิชาแผนกหนังสือ เน้นด้านภาษาและวรรณคดี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[อัก-สอ-ระ-สาด, อัก-สอน-สาด] น. วิชาแผนกหนังสือ เน้นด้านภาษาและวรรณคดี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อักษรศาสตร์ : [อักสอระสาด, อักสอนสาด] น. วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา