Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อธิกมาส หมายถึง/ความหมาย

น. เดือนที่เพิ่มขึ้น คือในปีนั้นเป็น ๑๓ เดือน เราเรียกว่าเดือน ๘ สองหน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อธิกมาส : [มาด] น. เดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นมี ๑๓ เดือน มีเดือน ๘ สองหน เรียกว่า เดือน ๘ สอง ๘. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา