Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หัวใจ หมายถึง/ความหมาย

น. อวัยวะภายในสำหรับฉีดเลือด; ส่วนสำคัญแห่งสิ่งของต่างๆ; อักษรย่อซึ่งผูกไว้ นิยมว่าเป็นส่วนสำคัญของคน สัตว์ และสิ่งต่างๆ เช่น หัวใจเปรต ว่า ทุ. ส. น. โส. หัวใจอริยสัจ ว่า ทุ. ส. นิ. ม. หัวใจอิติปิโส ว่า อิ. สฺวา. สุ. (อิ ย่อจาก อิติปิโสทั้งบท สฺวา ย่อจาก สวากขาโตทั้งบท สุ ย่อจาก สุปฏิปันโนทั้งบท). หัวชนฝา (สว.) ว. ลักษณะสู้ไม่ยอมถอย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
หัวใจ : น. อวัยวะภายในสําหรับฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยงร่างกาย; ใจ, สิ่งที่มีหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, เช่น เขาทำอย่างนี้เหมือนเป็นคนไม่มีหัวใจ; ส่วนสําคัญแห่งสิ่งต่าง ๆ; อักษรย่อของหลักธรรมหรือข้อความต่าง ๆ ที่ผูกไว้เพื่อกําหนดจําได้ง่าย นิยมว่าเป็นของขลัง เช่น หัวใจอริยสัจ ว่า ทุ. ส. นิ. ม. หัวใจนักปราชญ์ ว่า สุ. จิ. ปุ. ลิ. หัวใจเศรษฐี ว่า อุ. อา. ก. ส..
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา